در کلوب های مارسی، چرم، لمه و خز سلطنتی سوپریمدر این فصل، از سبک براق زندگی شبانه شهر فرانسه الهام بگیرید.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/07/t-magazine/marseille-club-fashion.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein