در کلوب های مارسی، چرم، لمه و خز سلطنتی سوپریممنبع: https://www.nytimes.com/2022/11/07/t-magazine/marseille-club-fashion.html
Roland Mouret Resort 2023 – WWD

توسط Calvin Klein

Calvin Klein