در ژاپن، صنعتگران «شیشه بریده شده از ادو» می سازندتکنیک سنتی به نام edo-kiriko در درجه اول برای لیوان های نوشیدنی استفاده می شود، اما یک شرکت از آن برای ساخت صفحه ساعت نیز استفاده کرده است.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/14/fashion/craftsmanship-glass-cutting-japan.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein