در پاریس، نوعی تعاونی تعمیر ساعتسه ساعت ساز که در دوران دانشجویی با هم آشنا شده بودند، اکنون برای تعمیر و نوسازی ساعت ها با یکدیگر همکاری می کنند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/20/fashion/watches-repair-shop-paris.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein