در پاریس، مبلمان فرانسوینمایشگاهی که توسط مخزن ملی کشور برای اشیاء هنری تزئینی برگزار می شود، آثاری از سال 1930 تا 1960 را برجسته می کند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/27/fashion/craftsmanship-interior-decor-exhibition-paris.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein