در ناپل، سنت دستکش ادامه دارداکثر دستکش ها در حال حاضر با استفاده از ماشین ها ساخته می شوند، اما امگا هنوز آنها را با لمس انسان می سازد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/27/fashion/craftsmanship-omega-gloves-naples-italy.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein