در صنعت مد، خط باریکی بین همکاری و تبانیپایبندی به مقررات ضد انحصار در حین مذاکره برای اهداف پایداری جمعی برای برخی در صنعت مد دشوارتر است.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/07/fashion/fashion-industry-antitrust-sustainability.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein