جوایز مد CFDA 2022: افراد مشهور، زرق و برق، گلیتز – و طراحان مد را فراموش نکنیممنبع: https://wwd.com/fashion-news/designer-luxury/the-2022-cfda-fashion-awards-celebrities-glamour-and-glitz-1235412490/

توسط Calvin Klein

Calvin Klein