جایی که “کمربند زنگ زده” با باند فرودگاه ملاقات می کنددر هفته مد نیویورک، یک کیف فلزی بزرگ که در غرب میانه ساخته شده بود به نمایش «هیستری زنانه» کمک کرد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/14/style/bags-shopping-where-the-rust-belt-meets-the-runway.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein