جانشینی، خویشاوندی یا فقط یک نسل جدید در ساعت؟هر چه اسمش را بگذارید، این رهبران جوان در حال تغییر شیوه تجارت برندهایشان هستند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/20/fashion/watches-next-generation.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein