تماشا کنید که برندها استفاده از طلای استخراج شده مسئولانه را افزایش می دهنداما با بازگشت طلای زرد، کسب و کارها می گویند که یافتن منابع آسان نیست.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/08/fashion/watches-responsibly-mined-gold.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein