تقلبی جواهرات: مشکل قدیمی فقط در حال رشد استکارشناسان می گویند فروش آنلاین باعث افزایش تقلبی ها شده است، خریداران را سردرگم کرده و سازندگان را از کارتیه گرفته تا صنعتگران مستقل را دچار مشکل کرده است.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/21/fashion/jewelry-counterfeit-online-sales-cartier.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein