تخته های موج سواری او یک فرش جادویی است که فقط برای شما ساخته شده استمایکل تاکایاما از مایکل سرف بردز در شکل دادن به تخته های بلند تخصص دارد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/14/fashion/michael-takayama-surfboards.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein