تابیدن نور بر دنیای ساعت هاانتظار می رود یک مقررات اتحادیه اروپا به فرهنگ طولانی مدت رازداری صنعت پایان دهد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/08/fashion/watches-european-union-regulation-transparency.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein