بیلی مک فارلند از زندان خارج شده و برای حرکت بعدی خود آماده استپنج سال پس از جشنواره Fyre، کلاهبردار محکوم در حال برنامه ریزی بازگشت است.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/10/fashion/billy-mcfarland-release.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein