برخی از طراحان جواهرات شغل روزانه خود را حفظ می کنندهمانطور که یکی از سازندگان گفت، زندگی او همیشه در مورد یافتن راه هایی برای ترکیب کار خلاقانه و حرفه حقوقی اش خواهد بود.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/21/fashion/jewelry-designers-jobs.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein