برای فابیو سالینی، این زمان خوبی برای پس دادن استمنبع: https://www.nytimes.com/2022/08/29/fashion/jeweler-fabio-salini-auction.html
Ferragamo پیش نمایش ویرایش شده اولین مجموعه ماکسیمیلیان دیویس را برای یک ماه - WWD ارائه می کند

توسط Calvin Klein

Calvin Klein