اگر می خواهید بدانید که چه چیزی باعث می شود یک ساعت اجرا شودمجموعه ای از کارگاه های رایگان در ماه نوامبر در ژنو برنامه ریزی شده است.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/07/fashion/watches-free-workshops-geneva.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein