اگر ساعتی می گوید “Glashütte”، در واقع باید در آنجا ساخته شودیک مقررات اکنون برندهای محلی را ملزم می کند تا اطمینان حاصل کنند که حداقل 50 درصد از “ارزش افزوده” یک ساعت در شهر ایجاد می شود.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/20/fashion/watches-glashutte-germany-regulation.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein