اگر ساعتی می گوید “Glashütte”، در واقع باید در آنجا ساخته شودمنبع: https://www.nytimes.com/2022/10/20/fashion/watches-glashutte-germany-regulation.html
پاپ آپ پاریس گابریلا، تیفانی در برزیل، آژانس جدید ایرینا شایک – WWD

توسط Calvin Klein

Calvin Klein