انحصاری: Remi Bader مجموعه ای با اندازه گسترده را با Revolve راه اندازی کردمنبع: https://wwd.com/fashion-news/fashion-scoops/remi-bader-revolve-extended-size-collection-exclusive-details-1235294800/

توسط Calvin Klein

Calvin Klein