انحصاری: Remi Bader مجموعه ای با اندازه گسترده را با Revolve راه اندازی کردانتشار اولیه این مجموعه که در 10 آگوست در دسترس است، شامل 15 سبک است که برای سپتامبر دوم برنامه ریزی شده است.


منبع: https://wwd.com/fashion-news/fashion-scoops/remi-bader-revolve-extended-size-collection-exclusive-details-1235294800/

توسط Calvin Klein

Calvin Klein