الساندرو میکله گوچی را ترک می کندخروج الساندرو میکله پیامدهای بزرگی برای صنعت مد دارد. همچنین، هری استایلز و جرد لتو اکنون چه خواهند پوشید؟


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/23/style/gucci-designer-alessandro-michele.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein