از بین بردن نگرانی های جهان، تمرکز جواهرات بر رشد استخانه هایی مانند بولگاری، کارتیه و پرادا در حال گسترش کارخانه های خود و افزودن خطوط تولید جدید هستند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/21/fashion/jewelry-growth-bulgari-cartier-tiffany.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein