آیا Hypebeast Magic می تواند J. Crew را احیا کند؟J. Crew یک منبع سبک ضروری بود تا زمانی که اینطور نبود. پس از ورشکستگی، این برند روی برندون بابنزین، برندون بابنزین، خوش نام شرط بندی کرده است تا جادوگری لباس های خیابانی را به جریان اصلی برساند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/27/style/can-hypebeast-magic-revive-j-crew.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein