آیا هفته مد مسئولیت پذیر است؟به ونسا فریدمن بپیوندید تا تأثیر مستقیم هفته مد و تأثیر فرهنگی آن را بررسی کنید، به ویژه با ظهور روندهای مجازی.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/29/fashion/sustainable-fashion-week-climate.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein