آیا مردان لباس و کلاه گیس در کمدی هنوز خنده دار هستند؟در حالی که «بعضی آن را داغ دوست دارند» و «آینت نیست مو» به برادوی می روند، پس از اجراهای «توتسی» و «خانم. Doubtfire، 10 هنرمند در مورد یک تروپ ماندگار و نحوه کارکرد یا عدم کارکرد آن امروز فکر می کنند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/09/theater/comedy-gender-some-like-it-hot.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein