آیا قاب های عینک مرجانی فسیل شده را می خواهید؟دوتایی مادر و پسری که EB Meyrowitz را در لندن اداره می کنند، خوشحال می شوند که این کار را انجام دهند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/27/fashion/craftsmanship-eb-meyrowitz-eyeglasses-london.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein