آویزی که قدرت گل و ماما میا را کانالیزه می کند!علامت صلح درخشان شوپارد با دسته‌ای از سنگ‌های قیمتی تزئین شده است.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/11/t-magazine/chopard-peace-sign-pendant.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein